ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
Username
Password
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
>>แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
>>คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
>>คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย วันที่ 29 มกราคม 2556 (ตามหนังสือที่ กษ 1012/ว 96 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556)
>>Power Point ชี้แจ้งโครงการการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน(สสจ.)
>>Power Point ชี้แจ้งโครงการการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน(ศสท.)
>>แบบรายงานผลการดำเนินงาน 50,000 ตันแรก
>>แผ่นประชาสัมพันธ์โครงการการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน


หนังสือแจ้งจังหวัด
ระยะที่ 1 : 50,000 ตันแรก
>>การตรวจสอบรับรองเกาตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (หนังสือที่ กษ 1012/ว 55 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556)
>>การขึ้นทะเบียนและตรวจสอบรับรองความเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (ระยะที่ 1:50000 ตันแรก) เพิ่มเติม (หนังสือที่ กษ 1012/ว 86 ลงววันที่ 28 มกราคม 2556)
ระยะที่ 2 : 50,000 ตัน
>>การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน (หนังสือที่ กษ 1012/ว 60 ลงวันที่ 18 มกราคม 2556)
>>การออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อย โครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ปี2555-2556 (หนังสือที่ กษ 1012/ว 96 ลงวันที่ 30 มกราคม 2556)
>>สสจ. แจ้งเรื่อง การเบิกเงินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มและราคาผลปาล์มตกต่ำ ปี 2555-2556
>>สสจ.แจ้งเรื่อง เชิญประชุมโครงการแก้ไขปาล์มน้ำมันและราคาผลปาล์มตกต่ำ ปี 2555-2556
>>สสจ.แจ้งเรื่อง เชิญประชุมโครงการแก้ไขปาล์มน้ำมันและราคาผลปาล์มตกต่ำ ปี 2555-2556 (14 จังหวัดภาคใต้)